მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
პირველი ნეშტთა
თავი 1

1ადამ, სეთ, ენოს.

2კაინან, მალალელ, იარედ.

3ენუქ, მათუსალა, ლამექ.

4ნოე, ძენი ნოესნი: სემ, ქამ და იაფეთ.

5ძენი იაფეთისნი: გამერ, მიაგოგ, მადაი, ოვიგან, ელისან, თობელ, მოსოქ და თირას.

6ძენი გომერისნი: ასქანას და რიფატ და თერგამ.

7ძენი იოვიგანისანი: ელისა და თარსის, კიტელნი(!) და როდინელნი(!)

8ძენი ქამისნი: ქუშ და მესტრემ, ფუდ და ქანან.

9ძენი ქუშისანი: საბა და ევილა, და საბათა, რეგამა და საბათაქა. ძენი რეგამისნი: საბა და დიედან.

10და ქუშ შვა ნებროთ, ამან იწყო გმირ-ყოფა და მონადირებად ქუეყანასა ზედა.

11და მესტრომ შვა ლუდიმელნი და ლობიმელნი და ზანაიმელნი და ნეფთალიმელნი.

12და პატროსიმელნი. და ქალონიმელნი, რომლისაგან გამოვიდნენ ფილისტიმელნი და ქაბდორიმელნი.

13და ქანან შვა სიდონ, პირმშო თჳსი, და ქანანელნი.

14და იებოსელნი და ამორეველნი და გერგესეველნი.

15ეველნი და არეველნი და არსანელელნი.

16და ასადელნი და სამარელნი და ამათელნი.

17ძენი სემისნი: ელამ და ასსურ და არფაქსად და ლუდ და არამ. და ძენი არამისნი: ოვსესოლ და გათერ და მოსოქ.

18და არფაქსატ შვა კაინან, და კაინან შვა სალა, და სალა შვა ებერ.

19და ებერ შვნა ორნი ძენი: სახელი ერთისა მის ფოლეგ, რამეთუ დღეთა მისთა განიყო ქუეყანა, და სახელი ძმისა მისისა იეკტან.

20და იეკტან შვა ელმოდად და სალობ და ზარამათ.

21და კედურამ, და ზეზელ, და დეკლან, და ზირა.

22და კამაან, და ზაბიმეელ, და საბა.

23და სუფირ, ზევი დ იორამ. და ყოველნი ესე ძენი იეკტანისნი.

24და ძენი...

25ებერ, ფალეგ, რაგავ.

26სერუქ, ნაქორ, თარა.

27აბრამ, ესე იგი არს, აბრაჰამ.

28და ძენი აბრაჰამისნი: ისაკ და ისმაელ.

29და ესე ნაშობნი არიან ისმაელისანი: ნაბეოთ და კედარ, ნაბდეელ და მაბსალ.

30და მასმა, იდუმა და მასე, ქოდად და თემან.

31ეგტურ და ნაფეს, და კედმა. ესენი არიან ძენი ისმაილისნი.

32და ესე ძენი ქეტურისნი, ხარჭისა აბრაჰამისნი, რომელ უშვნა მას ზემბრამ, და იეკსან, და მადან, და მადიან, და იესბოკ, და სოვიე და ძენი იეკსანისნი: დედან და საბე და ძენი დედანისნი: ასურიმ და ლატუსიმ და ლოვმინ.

33ძენი მადიამისნი: გეფარ და ენოქ და ოფერ და აბიდან და ელად. ესენი ყოველნი - ძენი ქეტურისნი.

34და შვა აბრაჰამ ისაკი. და ძენი ისაკისნი: იაკობ და ესავ.

35ძენი ესავისნი: ელიფაზ, და რაგუელ, და ეულ, და იეგლომ და კორე.

36ძენი ელიფაზისნი: თემან და ომარ და სოფარ და გოოთამ და კენეზე; თამნა, ხარჭმან ელიფაზისმან, უშვა მას ამალეკი.

37ძენი რაგუელისნი: ნაქედ, ზარე, სომე, და მოზე.

38ძენი სეირისნი: ლოტან, სობალ, სებეგონ, ანა, დესონ და აკარ და რისონ.

39ძენი ლოტანისნი: ბოროი და ემან, და დაჲ ლოტანისი - თამნა.

40ძენი სუბალისნი: გოლამ, მანაქათ, და გებელ და სოფარ, და ონან და ძენი სებეგონისნი აია და ანა. ესე ძენი ანასნი: დესონ...

41ხოლო ძენი დესონისნი: ამრან, ესებან, ითრან და ქერრან.

42და ძენი ესერისნი: ბილან და ავალ და ააკან. და ძენი დესონისნი: ოვს და არან.

43და ესე მეფენი მათნი, რომელნი მთავრობდენ ქუეყანასა ედომისასა, რომელნი პირველად ზედა ძეთა ისრაჱლთასა მეფობდენ, ბალაკ, ძე ბეორისი და სახელი ქალაქისა მათისა დენება.

44და მოკუდა ბალაკა, მეფობდა მის წილ იობაბ, ძე ზარასი, ბოსორელი.

45და მოკუდა იობაბ, და მეფობდა მის წილ ასომ ქუეყანისაგან თემანელთასა.

46და მოკუდა ასომ, და მეფობდა მის წილ ადად, ძე ბარადისი, რომელმან მოსრა მადიამი ველსა მას მოაბისასა, და სახელი ქალაქისა მისისა გეთემ.

47და მოკუდა ადად, და მეფობდა მის წილ სამაა მასეკეთით.

48და მოკუდა სამაა, და მეფობდა მის წილ საულ რობეთელი, რომელ არს მდინარესა თანა.

49და მოკუდა საულ, და მეფობდა მისა შემდგომად ბალაენონ, ძე აქობორისი.

50და მოკუდა ბალაენონ, ძე აქობორისი, და მეფობდა მისა შემდგომად ადად, და სახელი ქალაქისა მისისა ფოგორ, და სახელი ცოლისა მისისა ამეტაბელ, ასული მატრადისი.

51და მოკუდა ატად. და იყუნეს მთავარნი ედომს:

52მთავარი თამნა, მთავარი გოლა, მთავარი იეთერ.

53მთავარი ელისაკამას, მთავარი ელას, მთავარი ფინონ.

54მთავარი კენოზ, მთავარი თემან, მთავარი იარასარ.

55მთავარი მეგედიელ, მთავარი ზაფოინ. ესე მთავარნი მედომისნი.


შემდეგი თავი