მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
პირველი ნეშტთა
თავი 6

1და ძენი ლევისნი: გესრომ, და კაათ, და მერარი.

2და ძენი კათისნი: ამრამ და ისარ, და ქებრონ და ოზიელ.

3და ძენი ამრამისნი: აარონ, და მოსე და მარიამ. და ძენი აარონისნი: ნაბად, და აბიუდ, და ელიაზარ და ითამარ.

4ხოლო ელიაზარ შვა ფინეზ, და ფინეზ შვა აბისუე.

5აბისუე შვა ბოკე, ბოკე შვა ოზი.

6ოზი შვა ზარაია, ზარაია შვა მარეთ.

7მარეთ შვა ამარეა, ამარია შვა აქიტობ.

8აქიტობ შვა სადუკ, სადუკ შვა აქიმას.

9აქიმას შვა აზარია, აზარია შვა იოანა.

10და იოანა შვა აზარია - ესე მღდელობდა სახლსა ღმრთისასა მას, რომელი აღაშენა სოლომან იერუსალჱმს.

11და აზარია შვა ამარია და ამარია შვა აქიტობ.

12და აქიტობ შვა სადუკ, და სადუკ შვა სელუმ.

13და სალუმ შვა ქელკია, და ქელკია შვა აზარია.

14და აზარია შვა სარეა, და სარეა შვა იოსედეკ.

15და იოსედეკ წარვიდა ტყუედ იუდას თანა იერუსალჱმს ჴელითა ნაბუქოდონოსორისათა.

16და ძენი ლევისნი: გაერსომ, და კაათ და მერარი.

17და ესე არს სახელები ძეთა გერსონისთა: ლობენი და სემი.

18და ძენი კაათისნი: ამრაამ და ისაარ, ქებრონ და ოზიელ.

19ძენი მერარისნი: მოოლი და ომუსი. და ესე არს ტომი ლევისი მამად ნათესავისაებრ მათისა,

20გერსაონისი და ლობენისი, ძისა მისისა; იეთ, ძე მისი,

21იოაქ, ძე მისი; ადდი, ძე მისი; ზიმა, ძე მისი; ასტი, ძე მისი; იეთრი, ძე მისი.

22ძენი კათრისნი: სარა, ძე მისი, კორე, ძე მისი, ასირი, ძე მისი,

23ელკანა, ძე მისი; იაბი ასაფ, ძე მისი; ისირი, ძე მისი; ოზია, ძე მისი.

24ტათი, ძე მისი; ურიელ, ძე მისი; და საულ, ძე მისი;

25ძენი ელკანასი: ამასი და აქამოთ,

26და ელკანა, ძე მისი, სუფი, ძე მისი, კანათ, ძე მისი;

27ელიაბ, ძე მისი; იერომ, ძე მისი; ელკანა, ძე მისი;

28და ძენი სამოელისნი: პირმშო მისი იოველ და მეორე აბია.

29და ძენი მერარისნი: მოსოლი, ნაბარი და ლუბენი, ძე მისი, სემეი, ძე მისი, ოზია, ძე მისი.

30საამა, ძე მისი, ანგა, ძე მისი, ასაია, ძე მისი.

31ესე არიან, რომელნი დაადგინნა დავით ჴელსა მგალობელთასა, სახლსა უფლისა ღმრთისასა, დაცხრომასა მას კიდობნისასა.

32და იყუნეს ესენი მსახურ წინაშე კარავსა მას სახლისა საწამებელისასა სტჳრითა და ებნითა ვიდრე შენებადმდე სოლომონისსა ტაძრისა მის უფლისა იერუსალიმს, და დადგეს სამართლისაებრ მათისა მსახურებასა მათსა.

33და ესენი, რომელნი დგეს, და ძენი მათნი ძეთაგანნი კაათისთანი, ძისა? ემან მეფსალმუნე, ძისა იოელისნი, ძისა სამუელისნი,

34ძისა ელკანისი, ძისა იერემელისი, ძისა ელიელისი, ძისა თოვესი, ძისა სუფისი, ძისა ელკანასი, ძისა მაათისი, ძისა ამასიასი,

35

36ძისა ელკანასი, ძისა იოვდისი, ძისა აზარიასი, ძისა საფანისი.

37ძისა თათისი, ძისა ასირისი, ძისა აბიასაფისი, ძისა კორესი,

38ძისა ისაარისი, ძისა კაათისი, ძისა ლევისი, ძისა ისრაჱლისი.

39და ძმა მისი ასაფ, რომელი დგა მარჯვენით მისა, ასაფ, ძე ბარაქიასი, ძე სამაასი,

40ძისა მიქეელისი, ძისა მაასიასი, ძისა მექიასი,

41ძისა ათანისი, ძისა აზაარესი, ძისა ადაასი,

42ძისა ურისი, ძისა ზამმასი, ძისა სემიისი,

43ძისა იეთისი, ძისა გეთსონისი, ძისა ლევისი.

44და ძენი მერარისნი, ძმანი მისნი, მარცხენით - ეთან, ძე კაინანისი, ძისა აბდისი, ძისა მალუქისი,

45ძისა ასაბისი, ძისა ამესიასი, ძისა ქელკიასი,

46ძისა ამასაისი, ძისა ბასანისი, ძისა სემერისი,

47ძისა მოოლისი, ძისა ომოსისი, ძისა მერაარისი, ძისა ლევისნი,

48და ძმანი მათნი სახლად და სახლად მამათა მათთა ლევიტელნი მიცემულ არიან ყოველსა საქმესა მსახურებისასა კარავისა სახლისა უფლისასა.

49და აჰრონ და ძენი მისნი აკუმევდეს საკუმეველსა საკურთხეველსა მას ყოვლად დასაწველთასა და საკურთხეველსა მას საკუმეველთასა. და ყოველსა მას საქმარსა წმიდასა წმიდათასა და ლხინებად ისრაჱლისა ყოვლისა მისებრ, რაოდენი ამცნო მოსე, მონამან ღმრთისამან.

50და ესე არიან ძენი აჰრონისნი: ელიეზერ, ძე მისი; ფინეზ, ძე მისი; აბისუ, ძე მისი;

51ბოკე, ძე მისი; ოზი, ძე მისი; ზარა, ძე მისი;

52მერაოთ, ძე მისი; ამარიათ, ძე მისი; აქიტომ, ძე მისი;

53სადუკ, ძე მისი; აქიმაან, ძე მისი.

54და ესე არს დამკჳდრება მათი დაბნებსა მათსა და საზღვართა მათთა ძეთა აჰრონისთა და ტომთა მისთა კათიანთა, რამეთუ იგი იქმნა მთავარი მძლავრი.

55და მისცეს მათ ქებრონი ქუეყანასა იუდასსა და გარემო ნათესავი მისი.

56და ველნი ქალაქისანი და დაბნები მისი მისცეს ქალებს, ძესა იეფონესასა.

57და ძეთა აჰრონისთა მისცეს ქალაქები იგი შესავედრებელი მეოტთა: ქებრონი და ლობნა. და გარემო სათესავი მისი და ესთამონი და გარემო სათესავი მისი და დელონი და გარემო სათესავი მისი.

58და იეთერი და გარემო სათესავი მისი, დაბირი და გარემო სათესავი მისი.

59და ასან და გარემო სათესავი მისი და ბეთსამუსი და გარემო სათესავი მისი, და ბეთერ და სათესავი მისი.

60და ტომისაგან ბენიამენისა - გაბე და გარემო სათესავი მისი, და გალემოთი და გარემო სათესავი მისი, და ლაბეე და გარემო სათესავი მისი, და ანათოთი და გარემო სათესავი მისი და ანქოსი, და გარემო სათესავი მისი, ყოველი ქალაქები მათი ათცამეტ ქალაქ ტომთაებრ მათთა,

61და ძეთა კაათისთა, ნეშტთა ტომთაგან და ნათესავისაგანთა კერძოსა ნათესავისაგან მანასესისა ქალაქი ათ ნაწილად,

62და ძეთა გეთსონისთა ტომთაებრ მათთა ტომისაგან ისაქარისა და ტომისაგან ასერისი და ტომისაგან ნეფთალიმისა და ტომისაგან მანასესა - ბასაანს შინა ქალაქები ათცამეტ,

63და ძეთა მერარისათა ტომად-ტომადსა მათსა ნათესავისაგან რუბენისი, ნათესავისაგან გადისა, ნათესავისაგან ზაბულონისა - ნაწილად ქალაქები ათორმეტ.

64და მისცეს ძეთა ისრაჱლისთა ლევიტელთა მათ ქალაქები ესე და გარემო სათესავი მათი.

65და მისცეს ტომისაგან ძეთა იუდასა, ტომისაგან ძეთა სემიონისთა და ტომისაგან ძეთა ბენიამენისათა ქალაქები ესე, რომელთა ეწოდა სახელებითა.

66ნათესავისაგან ძეთაგან კაათისთა და იყუნეს ქალაქნი საზღვართა მათთანი ტომისაგან ეფრემისა.

67და მისცეს მას ქალაქნი შესავედრებელნი მეოტთანი: სჳქემი და გარემო სათესავი მისი საზღვართა ეფრემისთა, და გაზირი და გარემო სათესავი მისი.

68და იკნამი და გარემო სათესავი მისი, და ბეთორონი და გარემო სათესავი მისი.

69და ეგლომი და გარემო სათესავი მისი.

70და გეთრემონი და გარემო სათესავი მისი, და ზოგისაგან ნათესავისა მანასესა - ენარი და გარემო სათესავი მისი, და იბლანმი და გარემო სათესავი მისი, ტომად-ტომად ძეთა კაათისთა ნეშტთა.

71და ძეთა გეთსონისთა: ტომად და ტომად კერძოსაგან ნათესავისა მანასესა - გავლონი ბასანით კერძო და გარემო სათესავი მისი, და რამუთი და გარემო სათესავი მისი,

72და ტომისაგან ისაქარისა - კედესი და გარემო სათესავი მისი, და გადირი და გარემო სათესავი მისი,

73და რამოთი და გარემო სათესავი მისი, და ანამ და გარემო სათესავი მისი,

74და ნათესავისაგან ასერისა მასალი და გარემო სათესავი მისი და ოდონი და გარემო სათესავი მისი,

75და იკაკი და გარემო სათესავი მისი, და როობი და გარემო სათესავი მისი,

76და ტომისაგან ნეფთალიმისა - კედესენი გალილეას და გარემო სათესავი მისი და ქარმონი და გარემო სათესავი მისი და კარიათემი და გარემო სათვსავი მისი,

77და ძეთა მერარისთა, ნეშტთა ნათესავისაგან ზაბულონისა - იეკომ და გარემო სათესავი მისი, და კადესი და გარემო სათესავი მისი, და რემონი და გარემო სათესავი მისი, და თობორა და გარემო სათესავი მისი,

78და წიაღ იორდანესა და იერიქო, დასავლით იორდანესა, ნათესავისაგან რუბენისა - ბოსორი უდაბნოს და გარემო სათესავი მისი, და იასაა და გარემო სათესავი მისი,

79და კადემოთი და გარემო სათესავი მისი, და მოფათი და გარემო სათესავი მისი,

80და ნათესავისაგან გადისა - რამოთი გაალადისა და გარემო სათესავი მისი, და მანაიმი და გარემო სათესავი მისი,

81და ესებონი და გარემო სათესავი მისი, და იაზერი და გარემო სათესავი მისი.


წინა თავი შემდეგი თავი