მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 41. მაცთუნებლებთან და რწმენაში უძლურებთან ურთიერთობის შესახებ
წესი 41. მაცთუნებლებთან და რწმენაში უძლურებთან ურთიერთობის შესახებ

1. ყველაფერი რაც მაცდუნებელია, უნდა მოკვეთილ იქნას, რაც არ უნდა ახლობლად და აუცილებლადაც გვეჩვენებოდეს იგი.

 ქრისტეს სიტყვები: ვაი სოფლისა ამის საცთურთა მათგან, რამეთუ უნებლიაითცა მომავალ არიან საცთურნი, ხოლო ვაი მის კაცისა რომლისაგან მოვიდეს საცთური. უკუეთუ ხელი შენი ანუ ფერხი შენი გაცთუნებდეს შენ მოიკვეთე იგი და განაგდე შენგან; უმჯობეს არს შენდა შესვლაი ცხოვრებასა მკელობელისა გინა უხელოისა, ვიდრე ორნი ხელნი და ორნი ფერხნი თუ გესხნენ და შთავარდე ცეცხლსა მას საუკუნესა. და უკუეთუ თვალნი შენნი გაცდუნებდეს შენ, აღმოიღე იგი და განაგდე შენგან: უმჯობეს არს შენდა ერთ­თვალისა შესვლად ცხოვრებასა, ვიდრე ორთა თუალთა სხმასა და შთაგდებად გეჰენისსა ცაცხლისასა (მთ.18,7-9).

2. უნდა დავინდოთ უძლურნი რწმენაში და მზრუნველობით აღვამაღლოთ ისინი სრულყოფილებისაკენ, თუმცაღა, დანდობა ღვთის მცნებათა დარღვევის გარეშე უნდა მოხდეს.

 ლერწამი შემუსვრილი არა განტეხოს (მესია) და პატრუქი მბრდვინვარე არა დაშრიტოს, ვიდრემდე გამოიღოს ძლევად სასჯელი, და სახელსა მისსა წარმართნი ესვიდნენ (მთ.12,20.21).

  პავლე მოციქულის სიტყვა: და უძლურნი იგი სარწმუნოებითა შეიწყნარეთ, ნუ ორგულებით და გულის სტყვითა (რომ.14,1). - ძმანო, უკუეთუ ვინმე დაეპყრას კაცი რომელსამე ბრალსა, თქვენ სულიერთა მაგათ დაამტკიცეთ ეგევითარი-იგი სულითა მით მშვიდობისაითა; ეკრძალე თავსა შენსა, ნუკუუე შენცა განიცადო. ურთიერთას სიმძიმე იტვირთეთYდა ესრეთ აღასრულეთ სჯული იგი ქრისტესი. (გალ.6,1-2).

 ქრისტეს სიტყვები: ვაი სოფლისა ამის საცთურთა მათგან, რამეთუ უნებლიაითცა მომავალ არიან საცთურნი, ხოლო ვაი მის კაცისა რომლისაგან მოვიდეს საცთური. უკუეთუ ხელი შენი ანუ ფერხი შენი გაცთუნებდეს შენ მოიკვეთე იგი და განაგდე შენგან; უმჯობეს არს შენდა შესვლაი ცხოვრებასა მკელობელისა გინა უხელოისა, ვიდრე ორნი ხელნი და ორნი ფერხნი თუ გესხნენ და შთავარდე ცეცხლსა მას საუკუნესა. და უკუეთუ თვალნი შენნი გაცდუნებდეს შენ, აღმოიღე იგი და განაგდე შენგან: უმჯობეს არს შენდა ერთ­თვალისა შესვლად ცხოვრებასა, ვიდრე ორთა თუალთა სხმასა და შთაგდებად გეჰენისსა ცაცხლისასა (მთ.18,7-9).

2. უნდა დავინდოთ უძლურნი რწმენაში და მზრუნველობით აღვამაღლოთ ისინი სრულყოფილებისაკენ, თუმცაღა, დანდობა ღვთის მცნებათა დარღვევის გარეშე უნდა მოხდეს.

 ლერწამი შემუსვრილი არა განტეხოს (მესია) და პატრუქი მბრდვინვარე არა დაშრიტოს, ვიდრემდე გამოიღოს ძლევად სასჯელი, და სახელსა მისსა წარმართნი ესვიდნენ (მთ.12,20.21).

  პავლე მოციქულის სიტყვა: და უძლურნი იგი სარწმუნოებითა შეიწყნარეთ, ნუ ორგულებით და გულის სტყვითა (რომ.14,1). - ძმანო, უკუეთუ ვინმე დაეპყრას კაცი რომელსამე ბრალსა, თქვენ სულიერთა მაგათ დაამტკიცეთ ეგევითარი-იგი სულითა მით მშვიდობისაითა; ეკრძალე თავსა შენსა, ნუკუუე შენცა განიცადო. ურთიერთას სიმძიმე იტვირთეთYდა ესრეთ აღასრულეთ სჯული იგი ქრისტესი. (გალ.6,1-2).