მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 67. იმის შესახებ, რომ არ ვწუხდეთ გარდაცვლილთა გამო
წესი 67. იმის შესახებ, რომ არ ვწუხდეთ გარდაცვლილთა გამო

მას, ვისაც მტკიცედ სწამს აღდგომა მკვიდრთა, არ შეჰფერის უსასო მწუხარება შესვენებულთა გამო.

 და შეუდგა მას სიმრავლე ერისაი და დედებისაი, რომელნი ეტყებდეს და სტიროდეს მას. მიექცა მათ იესო და ეტყოდა: ასულნო იერუსალიმისანო, ნუ სტირთ ჩემ ზედა, არამედ თავთა თქუენთა სტიროდეთ და შვილთა თქუენთა (ლკ. 23, 27.28).

 პავლე მოციქულის სიტყვა: ხოლო არა გუნებავს უმეცრებაი თქუენი, ძმანო, შესუენებულთა მათთვის, რაითა არა სწუხდეთ, ვითარცა-იგი სხვანი, რომელთა არა აქუს სასოებაი. რამეთუ უკუე-თუ გურწამს, ვითარმედ იესო მოკუდა და აღდგა, ეგრეცა ღმერთმან შესვენებულნი იგი იესოს მიერ მოიყვანეს მის თანა (I თეს. 4, 13.14).