მთავარი გვერდი > ბიბლიოთეკა > ღვთივსათნო ცხოვრების წესები > წესი 71. ეპისკოპოსების, პრესვიტერების და დიაკვნების შესახებ
წესი 71. ეპისკოპოსების, პრესვიტერების და დიაკვნების შესახებ

1. რა არის ნამცნები ეპისკოპოსებისა და პრესვიტერების შესახებ.

 პავლე მოციქულის სიტყვა: ვისმე თუ ეპისკოპოსობის უნდეს, კეთუ\ილსა საქმესა გულ ეტყვის, მაგრამ ჯერ-არს ეპისკოპოსისა, რაითა უბრალო იყოს (I ტიმ. 3,12 და შემდეგ). - მოხუცებულსა ნუ ჰრისხავ არამედე ჰლოცევდ ვითარცა მამასა, ჭაბუკთა - ვითარცა ძმათა, მოხუცებულთა დედათა - ვითარცა დედათა, ჭაბუკთა - ვითარცა დათა, ყოვლივე სიწმიდითა (I ტიმ. 5,12). - ხოლო სიჭაბუკისა მათ გულის თქუმათა ევლტოდე; შეუდეგ სიმართლესა, სარწმუნოებასა, სიყუარულსა, მშვიდობასა მათ თანა, რომელნი ჰხადიან უფალსა გულითა წმიდითა. ხოლო სიცოფისათა მათ და უსწავლელთა ძიებათაგან იჯმენ, უწყი რამეთუ შვნიან ლალვანი; ხოლო მონისა უფლისა არა ჯერ-არს ლალვაი, არამედ რაითა იყოს მყუდრო და სახიერ ყოველთა მიმართ, მასწავლელ და უმანკო (II ტიმ.მ 2,22-24). - ხოლო შემოდგომილ ხარ ჩემსა მოძღვრებასა, გულს-მოდგინებასა, სარწმუნოებასა, სულგრძელებასა, სიყუარულსა, მოთმინებასა, დევნულებათა, ვნებათა (II ტიმ. 3,10.11). - იმისათვის დაგიტევე შენ კრიტს შინა, რაითა ნაკლული იგი განაგო და დაადგინე ქალაქად-ქალაქად ხუცესნი, ვითარცა-იგი მე გიბრძანე შენ, რომელი იყოს უბრალო, ერთის ცოლისა ქმარ, შვილნიმცა უსხენ მორწმუნენი ნუმცა შესმენილ არიან ბილწებისათვის გინა ურჩებისა (ტიტ. 1,5.6).


2. დიაკონთა შესახებ.

 გამოირჩია სტეფანე, კაცი სავსე სარწმუნოებითა და სულითა წმიდითა, და ფილიპე და პროხორონ და ნიკანორა და ტიმონა და პარმენა და ნიკოლაოს, და დაადგინეს წინაშე მოციქულთა და ილოცეს, დაასხნეს მათ ზედა ხელნი მათნი (საქ. 6, 5.6).

 პავლე მოციქულის სიტყვა: დიაკონნი ეგრეთვე წმიდა, ნუ ორისმეტყუელ, ნუ ღვინოსა ფრიადსა მორჩილ, ნუ საძაგელის შემძინებელ (I ტიმ. 3,8).