მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
პირველი ნეშტთა
თავი 25

1და დაადგინნა მეფემან დავით მთავართა ძლიერებისათა საქმესა ზედა ძეთა თანა ასაფისთა ემან და იდითუმ, შემასხმელნი ქნარითა და ებნითა და წინწილითა. და იყო რიცხჳ მათი თავად-თავადისა მათისა, მოქმედთა საქმისა მათისთა.

2ძენი ასაფისნი: ზაქურ და იოსეფ და ნათანა და იესიელ, ძენი ასაფისნი, მახლობელად მეფისა.

3და იდითუნს და ძენი იდითუნისნი: გოდოლია და სური, და ეიმ და სემეი, და ასაბია და მატათია ექუსნი მამისა მათისა თანა იდითუმისა ქნარითა ცემად, აღსარებად და ქებად უფლისა.

4და ძენი ემანისნი: ბოკია, და მათთანია, და ოზიელ, და სუბაელ და ერიმუთ ანანია, და ანან და ელია და გედოლათა და რომეთი, ეზერ და სებეკათან, და მელამოთ, და იოთირი და მაზიოთ,

5ესე ყოველნი ძენი ემანისნი ქნარითა ცემასა წინაშე მეფისა და სიტყჳთა ღმრთისაჲთა აღმაღლებად რქა. და მისცნა ღმერთმან ემანს ძენი ათხუთმეტნი და სამნი ასულნი,

6ესე ყოველნი მამისა მათისა თანა გალობად სახლსა შინა უფლისასა წინწილითა, ნესტჳთა და ებნითა მახლობელად მეფისა, ასაფ და იდითუნ და ემან.

7და იყო რიცხჳ მათი ძმათა მათ სწავლულნი გალობად უფლისა. ყო- ველნი გულისხმისმყოფელნი ორას ოთხმეოცდარვა.

8და განიგდეს ამათაცა წილი დღითიდღედ მსახურებისა მცირისაებრ და დიდისა სრულთა და მოსწავლეთა.

9და გამოუჴდა წილი პირველი ასაფსა და ძეთა მისთა და ძმათა მისთა. იოსეფ პირველი, გოდოლია მეორე და ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ,

10მესამე ზაქურ, ძმანი მისნი და ძენი მისნი - ათორმეტ.

11მეოთხე იეზრი, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

12და მეხუთე ნათანია და ძენი მისნი და ძმანი მისნი, - ათორმეტ.

13მეექუსე ბოკიას და ძენი მისნი და ძმანი მისნი, - ათორმეტ.

14მეშჳდე ესოელ, ძენი მისნი და ძმანი მისნი, - ათორმეტ.

15მერვედ იოსია, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

16მეცხრედ მათანი, ძმანი მისნი და ძენი მისნი - ათორმეტ.

17მეათედ სემეი, ძმანი მისნი და ძენი მისნი - ათორმეტ.

18მეათერთმეტედ ეზდრიელ, ძმანი მისნი და ძენი მისნი - ათორმეტ.

19მეათორმეტედ ასაბია, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

20მეათცამეტედ სუბაელ, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

21მეათოთხმეტედ მატთა, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

22მეათხუთმეტედ იერიმუთ, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

23მეათექუსმეტედ ანანია, ძმანი მისნი და ძენი მისნი - ათორმეტ.

24მეათჩჳდმეტედ იეზბაკათან, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

25მეათურამეტედ ანანია, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

26მეათცხრამეტედ მალეთი, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

27მეოცედ ელიათ, ძმანი მისნი და ძენი მისნი - ათორმეტ.

28ოცდამეერთედ იეთირი, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

29ოცდამეორედ გეელოი, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.

30ოცდამესამედ მააზოთ, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, ათორმეტ.

31ოცდამეოთხედ რომიეთეზე, ძმანი მისნი და ძენი მისნი, - ათორმეტ.


წინა თავი შემდეგი თავი