მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ფსალმუნნი
თავი 114

1შევიყუარე, რამეთუ ისმინოს უფალმან ჴმისა ვედრებისა ჩემისა.

2მოყო ყური მისი ჩემდა, და მე დღეთა ჩემთა ვხადოდი მას.

3გარემომადგეს მე სალმობანი სიკუდილისანი, და ჭირთა ჯოჯოხეთისათა მპოვეს მე; ჭირი და სალმობაჲ ვპოვე.

4და სახელსა უფლისასა ვხადე:

5ჵ, უფალო, იჴსენ სული ჩემი. მოწყალე არს უფალი და მართალ და ღმერთი ჩემი მწყალობელ.

6დაიცავს ჩჩჳლთა უფალი; დავმდაბლდი, და მაცხოვნა მე.

7მოიქეც, სულო ჩემო, განსასუენებელად შენდა, რამეთუ უფალმან კეთილი გიყო შენ,

8რამეთუ იჴსენ სული ჩემი სიკუდილისაბან, თუალნი ჩემნი - ცრემლთაგან და ფერჴნი ჩემნი - ბორკილისაგან.

9სათნო-ვეყო წინაშე უფლისა სოფელსა შინა ცხოველთასა. დიდება


წინა თავი შემდეგი თავი