მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ფსალმუნნი
თავი 130

1უფალო, არა ამაღლდა გული ჩემი, არცა განსცხრებოდეს თუალნი ჩემნი; არა ვიდოდე მე მდიდართა თანა, არცა უსაკჳრველესთა ჩემთა თანა,

2არამედ დავიმდაბლე თავი ჩემი, ხოლო აღვიმაღლე სული ჩემი; ვიქმენ მე, ვითარცა ყრმა, განყენებული სძისაგან დედისა თჳსისა, რაჲთამცა მოაგე ესე სულსა ჩემსა.

3ესევდინ ისრაჱლი უფალსა ამიერითგან და უკუნისამდე.


წინა თავი შემდეგი თავი