მთავარი გვერდი - ბიბლია

ძველი აღთქმა
ფსალმუნნი
თავი 135

1აუარებდით უფალსა, რამეთუ კეთილ, რამეთუ უკუნისადე არს წყალობაჲ მისი.

2აუარებდით ღმერთსა ღმერთთასა, რამეთუ უკუნისამდე არს წყალობაჲ.

3აუარებდით უფალსა უფალთასა, რამეთუ უკუნისამდე.

4რომელმან ქმნა საკჳრველნი დიდ-დიდნი მხოლომან, რამეთუ უკუნისამდე.

5რომელმან ქმნა ცანი გულისჴმის-ყოფით რამეთუ...

6რომელმან დაამტკიცა ქუეყანა წყალთა ზედა, რამეთუ...

7რომელმან ქმნა ნათელნი დიდ-დიდნი მხოლომან,

8მზე მფლობელად დღისა, რამეთუ უ...

9მთოვარე და ვარსკულავები ჴელმწიფებად ღამისა, რამეთუ...

10რომელმან დასცა ეგჳპტე პირმშოთურთ თჳსით, რამეთუ...

11და გამოიყვანა ისრაჱლი შორის მისსა, რამეთუ...

12ჴელითა მტკიცითა და მკლავითა მაღლითა, რამეთუ...

13რომელმან განაპო ზღუაჲ მეწამული ორად და განიყვანა ისრაჱლი შორის მისა, რამეთუ უ...

14და შთასთხია ფარაო და ძალი მისი ზღუასა მას მეწამულსა, რამეთუ უ...

15

16რომელმან განიყვანა ერი თჳსი უდაბნოდ რამეთუ...

17რომელმან დასცნა მეფენი დიდ-დიდნი, რამეთუ...

18და მოსწყჳდნა მეფენი ძლიერნი, რამეთუ...

19სეონ, მეფე ამორეველთა, რამეთუ...

20და ოგ, მეფე ბასანისა, რამეთუ...

21და მისცა ქუეყანა მათი სამკჳდრებელად, რამეთუ...

22სამკჳდრებელად ისრაჱლსა, მონასა თჳსსა,

23რამეთუ სიმდაბლესა შინა ჩუენსა მომიჴსენნა ჩუენ უფალმან, რამეთუ...

24და მიჴსნა ჩუენ მტერთა ჩუენთაგან, რამეთუ...

25რომელმან მოსცის საზრდელი ყოველსა ჴორციელსა, რამეთუ უ...

26აუარებდით ღმერთსა ცათასა, რამეთუ...


წინა თავი შემდეგი თავი